Chứng nhận sử dụng quyền tác giả âm nhạc số: 258/2023/HĐQTGAN-HAN/PR.